Auteursrichtlijnen

Auteursrichtlijnen

Er zijn heldere richtlijnen opgesteld voor het indienen van nieuwe manuscripten.

Sport & Geneeskunde biedt de mogelijkheid tot publicatie van manuscripten betreffende origineel onderzoek, klinische studies, casuïstiek of overzichtsartikelen op het terrein van de sportgeneeskunde in de breedste zin van het woord, inbegrepen revalidatie, inspanningsfysiologie, bewegingswetenschappen, biomechanica, biomedische wetenschappen en sportpsychologie.

Manuscripten die aangeboden worden aan Sport & Geneeskunde dienen nieuwe gegevens of inzichten te bevatten over theoretisch of experimenteel sportgeneeskundig onderzoek of de praktische toepassing daarvan in de sportgeneeskunde. Dit onderzoek mag niet reeds in zijn geheel of voor een groot deel in een ander Nederlandstalig tijdschrift gepubliceerd zijn.

Met ingang van 2015 moeten alle nieuwe manuscripten worden ingevoerd middels Manuscript Manager, via https://www.manuscriptmanager.com/ms/

Graag eerst een account aanmaken en vervolgens de stappen in het systeem volgen.

Instructies

A. Manuscript categorieën

Alle artikelen dienen in helder en begrijpelijk Nederlands geschreven te zijn.

1. Wetenschappelijk onderzoek

Theoretisch of experimenteel (basaal of toegepast) wetenschappelijk onderzoek of de praktische toepassing daarvan. Het manuscript dient niet langer te zijn dan 3500 woorden, inclusief titelpagina, abstract, referenties, onderschriften en tabellen.

2. Sportmedische praktijk

Auteurs worden aangemoedigd om artikelen in te dienen waarin bijzondere sportgeneeskundige casuïstiek wordt beschreven met relevante informatie betreffende diagnose en therapie, uniek voor de klinische sportgeneeskunde. De manuscripten dienen actueel, beknopt, accuraat, en begrijpelijk te zijn en dienen het volgende te bevatten:

 • een samenvatting met de klinische relevantie;
 • een inleiding waarin het klinische probleem uiteen wordt gezet, dat aan de hand van de casus verder zal worden uitgelegd;
 • een kort verslag van de casus, bestaande uit anamnese, lichamelijk onderzoek, laboratoriumonderzoek en eventueel aanvullend onderzoek, gevolgd door de behandeling en het verloop;
 • een discussie, waarin de klinische consequenties van het verloop van de casus in detail besproken wordt, evenals de belangrijkste aspecten van de casus die uniek zijn c.q. verschillen van vergelijkbare gerapporteerde gevallen in de literatuur.

Casuïstiek dient niet langer te zijn dan 2.500 woorden en dient maximaal 15 referenties te bevatten.

3. Klinische les

Auteurs worden uitgenodigd om een beschrijving en achtergrondinformatie te geven van ontwikkelingen op het gebied van (aanvullende) diagnostiek en specifieke (klinische) testen en methoden die relevant zijn voor alle facetten van de klinische sportgeneeskunde, training en revalidatie. Patiëntenvoorbeelden zijn hierbij niet noodzakelijk zoals dat wel het geval is bij de categorie sportmedische praktijk. De betreffende informatie mag een (met toestemming verleende) vertaling zijn uit een internationaal wetenschappelijk publicatie. De manuscripten dienen actueel, beknopt, accuraat en begrijpelijk te zijn en dienen het volgende te bevatten:

 • samenvatting met de klinische relevantie (maximaal 150 woorden);
 • inleiding waarin het thema van de Klinische les uiteen wordt gezet;
 • beschrijving van de test/methode/diagnostiek etc. en de relevantie daarvan;
 • discussie met conclusie op basis van gepresenteerde en reeds bestaande gegevens;
 • (eindigen met) praktische consequenties en tips.

De klinische les dient niet langer te zijn dan 2.000 woorden en dient maximaal 15 referenties te bevatten.

4. Ingezonden brieven

Ingezonden brieven (max. 700 woorden) die betrekking hebben op sportgeneeskundige onderwerpen of in Sport & Geneeskunde gepubliceerde artikelen zijn welkom. De brieven zullen worden beoordeeld door de hoofdredacteur op relevantie, belang, geschiktheid en actualiteit van het onderwerp. Brieven met betrekking tot eerder gepubliceerde materie dienen niet later dan 6 maanden na publicatie van het betreffende artikel ingezonden te worden.

Deze brieven zullen worden doorgestuurd naar de corresponderende auteur, die 4 weken gelegenheid heeft om daarop te reageren. De originele brief en de reactie zullen gelijktijdig geplaatst worden.

5. Overzichtsartikelen

Overzichtsartikelen over onderwerpen van brede interesse zijn gewenst. Auteurs die op eigen initiatief een overzichtsartikel wensen in te sturen dienen schriftelijk contact op te nemen met de hoofdredacteur om te bepalen of het voorgestelde overzichtsartikel geschikt is. Dit schrijven dient een samenvatting van het artikel en een overzicht van de hoofdlijnen van het artikel te bevatten.

6. Boekbesprekingen en proefschriften

In Sport & Geneeskunde worden regelmatig sportgeneeskundige boeken en proefschriften gerecenseerd. Auteurs die geïnteresseerd zijn in een recensie van hun boek of proefschrift kunnen een exemplaar naar de redactie van Sport & Geneeskunde sturen, voorzien van een begeleidende brief.

7. Referaten

Auteurs worden aangemoedigd samenvattingen van actuele artikelen van bijzondere interesse voor  sportgeneeskunde uit de (inter-)nationale literatuur in te zenden. Een referaat dient niet langer te zijn dan 500 woorden. Een bespreking van maximaal drie artikelen tegelijk die hetzelfde onderwerp betreffen mag max. 1.000 woorden bevatten.

8. Congresteksten

Teksten worden door de redactie beoordeeld en ofwel na correctie opgenomen, ofwel teruggezonden naar de auteur(s), om aanvullingen of correcties door te voeren.

Indien de tekst voldoende origineel is of als overzichtsartikel kan bestempeld worden, zal er bij de auteur worden aangedrongen om het artikel conform de richtlijnen voor auteurs te herschrijven.

9. Sportactua

In de rubriek Sportactua worden actuele onderwerpen betreffende sportgeneeskunde en sportwetenschappen opgenomen. Teksten met informatieve waarde, niet noodzakelijk artikelen b.v. juridische teksten, interviews etc.

Redactionele richtlijnen

B. Selectie van de artikelen

De manuscripten worden in eerste instantie beoordeeld door de redactie op geschiktheid van het onderwerp en de inhoud voor Sport & Geneeskunde. Indien dit akkoord is, zal het ingezonden artikel door twee referenten beoordeeld worden. Voorlopige of definitieve acceptatie van het artikel is gebaseerd op originaliteit, wetenschappelijke inhoud en relevantie van het onderwerp voor Sport & Geneeskunde. Artikelen die geen nieuwe gegevens bevatten of niet voldoen aan de auteursinstructies kunnen zonder beoordeling naar de auteurs teruggestuurd worden.

C. Voorbereiding van het manuscript

1. Algemeen

Elk artikel dient vergezeld te gaan van een begeleidende brief met daarin:

 • de titel van het artikel en de namen van de auteurs;
 • een verklaring dat het artikel niet gelijktijdig aan een ander Nederlandstalig tijdschrift is aangeboden;
 • een verklaring dat u het volledige auteursrecht aan Sport & Geneeskunde overdraagt en instemt met (online) publicatie (bij eventuele afwijzing komen de rechten weer aan u);
 • een verklaring dat elke auteur substantieel heeft bijgedragen aan het manuscript en akkoord gaat met het inzenden van het manuscript;
 • een handtekening van elke auteur of minimaal de eerste auteur met machtiging van de co-auteurs;
 • het staat de auteurs vrij om potentiële referenten voor het artikel aan te leveren (inclusief adres, telefoon- en faxnummer); de redactie is echter niet verplicht om van deze referenten gebruik te maken.
2. Vormgeving

Typ het manuscript met dubbele regelafstand, inclusief de referenties, onderschriften van de figuren en tabellen, op slechts 1 zijde van een pagina. Laat aan alle zijden 2,5 cm ruimte. Het gehele manuscript dient te worden voorzien van regelnummering, met uitzondering van de titelpagina en referenties. Kies bij voorkeur lettergrootte 11.

3. Lengte

Artikelen dienen zo beknopt mogelijk te zijn. Vermijd overtollige informatie, benadruk de kernboodschap en vermeld alleen die gegevens die relevant zijn met betrekking tot de over te brengen boodschap.

4. Stijl

Het manuscript dient in helder, goed en begrijpelijk Nederlands geschreven te zijn. Gebruik de verleden tijd, behalve bij algemene opmerkingen, in de conclusies of bij vermelding van algemeen geaccepteerde feiten. Beperk afkortingen tot een minimum en vermijd non-conventionele afkortingen. De eerste keer dat een afkorting gebruikt wordt dient deze toegelicht te worden.

5. Titelpagina

De titelpagina van het manuscript dient de volgende informatie te bevatten:

 • de categorie waarin het artikel thuishoort;
 • een beknopte, informatieve titel;
 • de namen van de auteurs, met voornaam, middelste initialen en titulatuur.
 • de instituten waar zij werkzaam zijn;
 • de naam en adres van de corresponderende auteur, inclusief telefoon- en faxnummer en e-mail adres.
 • Over de auteurs: Geef een korte beschrijving van de auteurs en hun werkplek. Deze beschrijving zal in een apart kader bij het artikel afgedrukt worden.
6. Samenvatting

De samenvatting dient informatief te zijn. Wees beknopt (maximaal 150 woorden). Vermeld het doel van het onderzoek, beschrijf in het kort de methoden, noem de essentiële resultaten en rond af met een conclusie. De samenvatting dient geen referenties of afkortingen te bevatten. Ten behoeve van opname in buitenlandse tijdschriften dient de samenvatting ook in het Engels aangeleverd te worden. Vermeld twee tot vijf trefwoorden, die niet reeds voorkomen in de titel. Geef tevens een korte beschrijving van de auteurs en hun werkplek. Deze beschrijving zal in een apart kader bij het artikel afgedrukt worden.

7. Inleiding

De inleiding dient voor de doorsnee lezer begrijpelijk te zijn. Zet het doel van het onderzoek helder neer en zorg voor een relevante context, die de basis van het onderzoek en het belang van het werk ondersteunt.

8. Materiaal en methoden

Beschrijf de kenmerken van menselijke proefpersonen of patiënten. Indien sprake is van dierexperimenteel onderzoek dient het soort, het ras en het gebruikte aantal vermeld te worden. Tevens dient vermeld te worden dat het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het instituut waar de experimenten plaatsvonden. Bij gebruik van medicamenten dient de dosering, toedieningswijze en generieke naam vermeld te worden. Indien menselijke proefpersonen gebruikt werden dient aangegeven te worden dat het onderzoek was goedgekeurd door de medisch-ethische commissie van het betreffende instituut; van de proefpersonen dient informed consent verkregen te zijn. Beschrijf welke statistische test gebruikt is. Vermeld, indien van toepassing, het aantal waarnemingen en de statistische bevindingen.

9. Resultaten

Resultaten dienen slechts éénmaal genoemd te worden, hetzij in de tekst, hetzij in een tabel of figuur. Opmerkingen betreffende statistische significantie dienen gebruikt te worden om belangrijke bevindingen te onderstrepen. Eenheden, hoeveelheden en formules dienen bij voorkeur uitgedrukt te worden overeenkomstig het Système International (SI units).

10. Discussie

Benadruk de nieuwe en belangrijke aspecten van het onderwerp en de conclusies die uit het onderzoek verkregen zijn. De discussie dient geen herhaling van de reeds gepresenteerde resultaten te zijn. Bespreek de implicaties en beperkingen van het onderzoek en relateer de waarnemingen aan andere relevante studies. Verbind de conclusie aan de resultaten en het doel (of de hypothese) van het onderzoek. Formuleer eventueel nieuwe hypotheses, maar geef daarbij ook duidelijk aan dat het hypotheses betreft. Eindig de discussie met een separate alinea met daarin de conclusie en/of aanbevelingen.

11. Dankwoord

In het dankwoord worden substantiële bijdragen van individuen erkend. Indien dankbaarheid wordt uitgesproken jegens een andere wetenschapper voor hulp bij het onderzoek of het manuscript, voeg dan een geschreven toestemming bij, daar een dergelijke erkenning ondersteuning van de gegevens en conclusies impliceert. Alle personen die erkend worden moeten het artikel onder ogen gehad hebben en moeten toestemming hebben verleend voor het noemen van hun naam in het artikel. Financiële ondersteuning dient vermeld te worden.

12. Referenties

Als u in de tekst naar de literatuurlijst verwijst, plaats dan een nummer (superscript) in de tekst na de bewering. Nummer de literatuurlijst in de volgorde van verwijzing in de tekst, inclusief tabellen en figuren; wordt meermalen naar dezelfde tekst verwezen, dan telt het nummer van de eerste verwijzing.

Richt de literatuurlijst in conform de "Uniforme voorschriften voor inzending manuscripten aan biomedische tijdschriften" (Vancouver-stijl, zie http://www.ntvg.nl/images/Vancouver.pdf). Geef elke referentie een nieuwe regel: nummer; namen en voorletters van alle auteurs (indien meer dan 6: alleen de eerste 6 vermelden gevolgd door ", et al."). Volledige titel van de publicatie. De naam van het tijdschrift in de standaardafkorting volgens Index Medicus, gevolgd door een spatie en vervolgens jaartal; deelnummer; eerste en laatste bladzijnummer zonder spaties. De lijst van Index medicus kan verkregen worden via de website (www.nlm.nih.gov).

Mondelinge communicatie, ongepubliceerde observaties en ingediende artikelen zijn geen geldige referenties. Ze kunnen in de tekst aangehaald worden als (ongepubliceerde gegevens, jaartal). Abstracts uit vakbladen mogen als referenties gebruikt worden, mits ze van recente datum zijn. In druk citaties moeten geaccepteerd zijn voor publicatie, waarbij de naam van het tijdschrift of de naam en plaats van de uitgever van het boek vermeld moeten worden.

D. Voorbeelden van referenties:

Tijdschriftartikel

Rosenberg M, Blakeney P, Robert R, Thomas C, Holzer C 3rd, Mayer W 3rd. Quality of life of young adults who survived pediatric burns. J Burn Care Res 2006;27(6):773-778.

Boek

Hendriks ERHA, Backx FJG, Mosterd WL (red). Leerboek sportgeneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1992.

Hoofdstuk uit een boek

Brok AGMF. Onttrainen en aftrainen. In: Hendriks ERHA, Backx FJG, Mosterd WL (red). Leerboek sportgeneeskunde. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 1992;727-733.

Proefschrift

Ruissen F van. Development of culture systems for human keratinocytes. Proefschrift. Nijmegen: KUN, 1998.

13. Figuren en onderschriften

Haal figuren in de tekst aan in de volgorde waarin zij verschijnen.

Figuren kunnen zwart-wit tekeningen, grafieken of foto’s zijn. De onderschriften dienen aan het eind van het document op een aparte pagina geplaatst te worden.

Figuren dienen per figuur als apart bestand mee te worden aangeleverd, als .jpg of .tif files met minimaal 300 dpi resolutie (voor zwart-wit figuren) of als .eps files met minimaal 800 dpi resolutie (voor diagrammen en lijntekeningen).

Indien gebruik wordt gemaakt van afkortingen of symbolen in de figuren, dienen deze in de figuur of in het bijbehorende onderschrift uitgelegd te worden.

14. Tabellen

Elke tabel moet op een aparte pagina beginnen. Het tabelnummer dient gevolgd te worden door een korte, informatieve titel. Gebruik hetzelfde formaat letter als in de tekst.

Geef elke kolom een korte kop. Gebruik geen verticale lijnen in de tabel. Gebruik alleen horizontale lijnen boven en onder de koppen en onder aan de bodem van de tabel. Gebruik extra ruimte om delen van de tabel van elkaar te onderscheiden. De afkortingen die worden gebruikt dienen in de legende te worden verklaard.

 

Aanleveren manuscript

De kopij dient elektronisch aangeleverd te worden via www.manuscriptmanager.com/ms. Sla het manuscript bij voorkeur op in Word. De onderschriften voor de figuren en de tabellen dienen aan het eind van het document geplaatst te worden.

Correspondentieadres redactie

Sport & Geneeskunde, Arko Sports Media, Postbus 393, 3430 AJ Nieuwegein, Nederland. E-mail: sportengeneenskunde@sportsmedia.nl.